İNSAN HAKLARI
Gönderen Fakir - Nisan 03 2008 - 21:04:35
1948 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ'NDEN BUGÜNE.../Dr. Handan TOPRAK

**İnsan Hakları

Spot:
İnsan hakları güncelliğini yitirmeyen, kamuoyunu oldukça meşgul eden konulardan biridir. İnsan Hakları kavramı nedir. Hangi konuları içerir. Bu konuda dünyada ve ülkemizde neler yapılmaktadır. Tüm bu sorulara yanıt aramak için, geçmişten bu güne kadar yapılan çalışmaları şöyle bir gözden geçirelim.

Yazı:
İnsan hakları, bütün insanlara tanınması istenen ideal, haklar ve özgürlüklerin bütününü ifade eder. İnsan hakları ve temel özgürlükler herkes için etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi gerek ulusal, gerekse uluslar arası düzeyde başlıca amaçlardan birisi haline gelmiştir. Bu sebeple insan haklarının gerçekleştirilmesi ve korunup izlenmesi bütün insanlığın ortak sorumluluk ve gözetiminin konusu olmuştur. Dünyanın herhangi bir köşesinde ortaya çıkan insan haklarına aykırı uygulamalar bütün dünyada tepki bulmaktadır.

İşte bu gelişmelerin bir sonucu olarak insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınması, güvence altına alınarak korunması ve daha ileri seviyede gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çeşitli uluslar arası kuruluşlar oluşturulmuş ve bu kuruluşlar tarafından çok önemli insan hakları belgeleri kabul edilmiştir. Bu uluslar arası kuruluşların başında hemen hemen bütün dünya ülkelerini bünyesinde toplayan Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Demokratik Avrupa ülkelerinin siyası birliği olan Avrupa Konseyi gelmektedir. Diğer önemli bir platformda Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansıdır. Kısaca AGİT olarak adlandırılan bu Konferansın ilk temel belgesi 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi ve son belgesi de 1990 tarihli Yeni Bir Avrupa için Paris Anlaşmasıdır.

Türkiye bu kuruluşlara üye olmuş ve bu anlaşma ve belgelerin önemli bir kısmını onaylayarak taraf statüsüne girmiştir. Türkiye'nin onayladığı antlaşma ve belgeleri şöyle sıralayabiliriz: Birleşmiş Milletler Antlaşması; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Milletler Arası Sözleşmesi; İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Haysiyet Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi; Avrupa Konseyi Statüsü; Avrupa İnsan Haklarının ve Ana Hüviyetlerini Koruma Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye ek 1.2.3 ve 5 nolu protokoller; İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Haysiyet Kırıcı Muamele veya Cezanın Önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kabul edilmiştir. Beyanname ilk olarak, insanın kişiliğine bağlı hakları ile Siyası hak ve Özgürlüklerini düzenlemektedir. Bunlar yaşama hakkı, kişi güvenliği, işkence yasağı, kölelik yasağı, keyfi tutuklanmanın önlenmesi, kanun önünde eşitlik, özel hayat, aile, konut ve haberleşmenin gizliliği ve dokunulmazlığı, din, vicdan, düşünce ve kanaat hüviyetleri, toplanma ve dernek kurma hürriyeti herkesin doğrudan ya da seçilmiş temsilciler vasıtasıyla kamu yönetimine katılma hakkı, gizli, serbest, eşit ve genel oy ilkesi gibi hak ve özgürlüklerdir.
Beyanname klasik haklardan sonra, bir toplumda bütün insanlar için tanınması ve gerçekleştirilmesi gereken ekonomik, sosyal ve kültürel hakları saymaktadır. Bunlar sosyal güvenlik hakkı, çalışma ve işsizlikten korunma hakkı, sendika hürriyeti, dinlenme, eğlenme ve ücretli tatil hakkı, sağlık hakkı, öğrenim ve eğitim görme hakkı, refah için yeterli hayat seviyesi hakkı, ana ve çocuğun özel korunma hakkı, toplumun kültürel hayatına katılma hakkı, bilim ve sanat hakkı gibi hak ve özgürlüklerdir.

03 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe giren insan haklarının "İnsan Haklarının ve Temel Hürriyetlerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmes"nde yer alan haklar listesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki haklara göre daha dar tutulmuştur. Avrupa Sözleşmesinde sadece kişi hakları ile Siyasi haklara yer verilmiş, sosyal ekonomik haklar ele alınmamıştır.

Avrupa Sözleşmesinin daha dar, ancak daha açık ve belirleyici olarak düzenlenmesinin sebebi, bu sözleşmenin hukuki bir bağlayıcılık getirmesi ve yargısal bir denetim mekanizmasını kabul etmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Evrensen Beyanname ise bir ilkeler bildirisi niteliğinde olup hukuki bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin etkili mekanizması içinde üç organ bulunmaktadır: Bunlar, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Divanı) ve Bakanlar Komitesidir.

İnsan Hak ve Hürriyetlerinin ihlal edilmesi halinde Sözleşme ile iki çeşit başvurma imkanı tanınmıştır. Bunlardan ilki Devletler arası başvuru, diğeri de kişisel başvurudur. Devletler arası başvuru Sözleşmeye taraf olan bütün Devletler için tanınmış bir haktır. Buna göre bir veya birkaç devlet üye devletlerden birinin İnsan Haklarını ihlal ettiği gerekçesi ile bu devlet aleyhine İnsan Hakları Komisyonuna şikayette bulunabilirler. Kişisel başvuruda ise, taraf devletlerin sözleşmede yer alan Özel Maddeyi kabul etmiş olması gerekmektedir.

Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine katılmış bu sözleşme ile getirilen kişisel başvuru hakkını 22 Ocak 1987 tarihinde, İnsan Hakları Mahkemesinin mecburi yargı yetkisini ise 25 Eylül 1989 tarihinde tanımış bulunmaktadır. Böylece söz konusu Komisyonun Kararları ile Mahkemenin (Divanın) Türkiye"yi ilgilendiren Yargısal kararları tam bir hukuki bağlayıcılık kazanmıştır. Bununla beraber Türkiye kişisel başvuru hakkını bazı şartlara bağlı olarak tanımıştır. Ayrıca başvuru için iç hukuk yollarının tüketilmesi şartının gerçekleşmiş olması zorunludur.

İnsan hakları konusunda ülkemizde yapılan en son çalışmalar çıkarılan yönetmelik ve uygulamalardır. Resmi Gazetenin 23 Kasım 2003 sayılı yönetmeliği "İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkındadır". Bu yönetmeliğin amacı; Toplumda ve Kamu Görevlilerinde İnsan Hakları Bilincini Geliştirmek, İnsan Haklarını Korumak, İhlal İddialarını incelemek ve araştırmak, İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Kullanılmasının Önündeki Engeller ile Hak İhlallerine yol açan Sosyal, Siyasi, Hukuki ve İdari nedenleri incelemek, Araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere, İllerde "İl İnsan Hakları Kurulu ile İlçelerde "İlçe İnsan Hakları Kurulunun" kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.
Bu kurullara başvurular dilekçe ile, telefonla, elektronik posta ile veya şehrin değişik yerlerine konulan İnsan Hakları Başvuru Kutuları aracılığıyla veya sözlü olarak yapılabilmektedir.
Tüm bu bilgilendirmelerden sonra insan haklarının ihlal edilmediği bir dünya diliyorum.